จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

 • กาสี
 • คุนหมิงใต้(จีน)
 • นาหม้อ
 • นาเตย
 • บ่อหาน(จีน)
 • บ่อเต็น
 • ผูเอ่อร์(จีน)
 • วังเวียง
 • สิบสองปันนา(จีน)
 • หลวงพระบาง
 • อุดมไซ
 • เมืองงา
 • เวียงจันทน์
 • โพนโฮง
 • กาสี
 • คุนหมิงใต้(จีน)
 • นาหม้อ
 • นาเตย
 • บ่อหาน(จีน)
 • บ่อเต็น
 • ผูเอ่อร์(จีน)
 • วังเวียง
 • สิบสองปันนา(จีน)
 • หลวงพระบาง
 • อุดมไซ
 • เมืองงา
 • เวียงจันทน์
 • โพนโฮง

หลวงพระบาง – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C91
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C91
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 1,130.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – วังเวียง

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C91
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: วังเวียง
 • ค่าโดยสาร: 490.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – วังเวียง

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C91
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: วังเวียง
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

วังเวียง – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C91
 • ต้นทาง: วังเวียง
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 490.00฿
จองตั๋ว

วังเวียง – เวียงจันทน์

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C91
 • ต้นทาง: วังเวียง
 • ปลายทาง: เวียงจันทน์
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C92
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C92
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 1,130.00฿
จองตั๋ว

วังเวียง – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C92
 • ต้นทาง: วังเวียง
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 490.00฿
จองตั๋ว

วังเวียง – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C92
 • ต้นทาง: วังเวียง
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – วังเวียง

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C92
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: วังเวียง
 • ค่าโดยสาร: 490.00฿
จองตั๋ว

เวียงจันทน์ – วังเวียง

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C92
 • ต้นทาง: เวียงจันทน์
 • ปลายทาง: วังเวียง
 • ค่าโดยสาร: 740.00฿
จองตั๋ว

บ่อเต็น – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: D87
 • ต้นทาง: บ่อเต็น
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 890.00฿
จองตั๋ว

บ่อเต็น – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C81
 • ต้นทาง: บ่อเต็น
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 790.00฿
จองตั๋ว

บ่อเต็น – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C81
 • ต้นทาง: บ่อเต็น
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 1,035.00฿
จองตั๋ว

บ่อเต็น – หลวงพระบาง

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K11
 • ต้นทาง: บ่อเต็น
 • ปลายทาง: หลวงพระบาง
 • ค่าโดยสาร: 620.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – บ่อเต็น

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: D88
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: บ่อเต็น
 • ค่าโดยสาร: 890.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – บ่อเต็น

 • ประเภท: ชั้น 3
 • ขบวน: K12
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: บ่อเต็น
 • ค่าโดยสาร: 620.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – บ่อเต็น

 • ประเภท: ชั้น 2
 • ขบวน: C82
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: บ่อเต็น
 • ค่าโดยสาร: 790.00฿
จองตั๋ว

หลวงพระบาง – บ่อเต็น

 • ประเภท: ชั้น 1
 • ขบวน: C82
 • ต้นทาง: หลวงพระบาง
 • ปลายทาง: บ่อเต็น
 • ค่าโดยสาร: 1,035.00฿
จองตั๋ว