จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • โพนโฮง
  • หลวงพระบาง

โพนโฮง – หลวงพระบาง

ประเภท: ชั้น 3

ขบวน: K12

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • โพนโฮง

สถานีปลายทาง

  • หลวงพระบาง