จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • เวียงจันทน์
  • อุดมไซ

เวียงจันทน์ – อุดมไซ

ประเภท: ชั้น 2

ขบวน: C82

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • เวียงจันทน์

สถานีปลายทาง

  • อุดมไซ