จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • เวียงจันทน์
  • หลวงพระบาง

เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง

ประเภท: ชั้น 2

ขบวน: C92

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • เวียงจันทน์

สถานีปลายทาง

  • หลวงพระบาง