จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • เวียงจันทน์
  • นาเตย

เวียงจันทน์ – นาเตย

ประเภท: ชั้น 3

ขบวน: K12

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • เวียงจันทน์

สถานีปลายทาง

  • นาเตย