จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • หลวงพระบาง
  • สิบสองปันนา(จีน)

หลวงพระบาง – สิบสองปันนา(จีน)

ประเภท: ชั้น 1

ขบวน: D88

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • หลวงพระบาง

สถานีปลายทาง

  • สิบสองปันนา(จีน)