จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • หลวงพระบาง
  • บ่อเต็น

หลวงพระบาง – บ่อเต็น

ประเภท: ชั้น 2

ขบวน: D88

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • หลวงพระบาง

สถานีปลายทาง

  • บ่อเต็น