จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • หลวงพระบาง
  • คุนหมิงใต้(จีน)

หลวงพระบาง – คุนหมิงใต้(จีน)

ประเภท: ชั้น 1

ขบวน: D88

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • หลวงพระบาง

สถานีปลายทาง

  • คุนหมิงใต้(จีน)