จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • วังเวียง
  • โพนโฮง

วังเวียง – โพนโฮง

ประเภท: ชั้น 3

ขบวน: K11

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • วังเวียง

สถานีปลายทาง

  • โพนโฮง