จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • วังเวียง
  • หลวงพระบาง

วังเวียง – หลวงพระบาง

ประเภท: ชั้น 2

ขบวน: C92

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • วังเวียง

สถานีปลายทาง

  • หลวงพระบาง