จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • บ่อเต็น
  • หลวงพระบาง

บ่อเต็น – หลวงพระบาง

ประเภท: ชั้น 3

ขบวน: K11

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • บ่อเต็น

สถานีปลายทาง

  • หลวงพระบาง