จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • บ่อเต็น
  • สิบสองปันนา(จีน)

บ่อเต็น – สิบสองปันนา(จีน)

ประเภท: ชั้น 1

ขบวน: D88

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • บ่อเต็น

สถานีปลายทาง

  • สิบสองปันนา(จีน)