จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

  • นาเตย
  • กาสี

นาเตย – กาสี

ประเภท: ชั้น 3

ขบวน: K11

ที่นั่งคงเหลือ: 30

สถานีต้นทาง

  • นาเตย

สถานีปลายทาง

  • กาสี